privacy beleid

Brochure Rechten t.a.v. Persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Hoewel u in principe niet verplicht bent om uw persoonsgegevens aan de Vereniging of de KNSA te verstrekken, is het zonder die persoonsgegevens niet mogelijk u goed van dienst te zijn. U heeft daarom door ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging en de KNSA. Omdat in de AVG en binnen de Verenigingen en de KNSA transparantie voorop staat, kunt u zich tegenover de Vereniging en de KNSA desondanks op de volgende rechten beroepen:

 • Het recht van inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”);
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”).

Het recht van inzage

U heeft recht van inzage in uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u zich tot de Vereniging en/of de KNSA kunt wenden met het verzoek u onder andere mede te delen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doeleinden. U kunt uw schriftelijke verzoek, voorzien van uw naam, adres, (vaste en/of mobiele) telefoonnummer indienen bij het bestuur St Nicolaas & St Antonius uw Vereniging en/of de KNSA.

De Vereniging en/of de KNSA zal binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op inzage in uw persoonsgegevens schriftelijk op uw verzoek reageren. De Vereniging en/of de KNSA zal een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekken. Indien u bijkomende kopieën verzoekt, kan de Vereniging en/of de KNSA hiervoor administratieve kosten in rekening brengen. De inzage kan, gelet op het bijzondere karakter van de persoonsgegevens, slechts plaatsvinden op het bondsbureau KNSA of bij de desbetreffende Vereniging.

Het recht op rectificatie

De Vereniging en de KNSA dragen ervoor zorg dat alle persoonsgegevens die zij verwerken juist, volledig en up-to-date zijn. Indien uw persoonsgegevens om wat voor reden dan ook onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren. U kunt hiervoor een e-mailsturen aan: ledenadministratie@knsa.nl voor KNSA en info@schutvanbuul.nl voor de Vereniging.

De Vereniging en/of de KNSA zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek tot rectificatie door middel van een schriftelijke reactie aangeven of aan het rectificatieverzoek zal worden voldaan. Indien uw rectificatieverzoek wordt geweigerd, zal dit door de Vereniging en/of KNSA nader worden gemotiveerd. Indien aan het rectificatieverzoek wordt voldaan, zal daadwerkelijke uitvoering van de rectificatie zo spoedig mogelijk daarop volgen.

Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Betrokkenen kunnen de Vereniging en/of KNSA verzoeken hun persoonsgegevens te verwijderen. Voorts kunnen betrokkenen eisen dat de Vereniging en/of KNSA de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die de betreffende persoonsgegevens van de Vereniging en/of KNSA hebben gekregen.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer ten minste één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 2. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website en hebben betrekking op een persoon die jonger is dan zestien jaar.

Wanneer een verzoek tot gegevenswissing wordt gehonoreerd, worden de betreffende persoonsgegevens uit alle systemen van de Vereniging en/of KNSA waar deze worden verwerkt, verwijderd.

Het recht op beperking van de verwerking

Betrokkenen hebben recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens door de Vereniging en/of KNSA. Dit houdt kort gezegd in dat een betrokkene kan eisen dat de Vereniging en/of KNSA de verwerking tijdelijk beëindigt. De Vereniging en/of KNSA kan in dat geval geen ‘gebruik maken’ van de persoonsgegevens, met uitzondering van het ‘opslaan’ van de persoonsgegevens.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer ten minste één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De betrokkene stelt de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie;
 2. De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. De Vereniging en/of KNSA heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze in verband met een rechtsvordering;
 4. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en is in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Vereniging en/of KNSA zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Het recht op overdraagbaarheid (“dataportabiliteit”)

In sommige gevallen heeft een betrokkene recht op overdraagbaarheid. Dit houdt in dat hij de Vereniging en/of KNSA kan verzoeken om de persoonsgegevens die de Vereniging en/of KNSA van de betrokkene verwerkt, in een standaardformaat te ontvangen. Op die manier kan de betrokkene zijn gegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen kunnen zelfs eisen dat de Vereniging en/of KNSA hun persoonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke, als dat (technisch) mogelijk is.

De Vereniging en/of KNSA moet aan dit verzoek gevolg geven, wanneer:

 1. De verwerking is gebaseerd op toestemming van of op een overeenkomst met de betrokkene; en
 2. De persoonsgegevens via geautomatiseerde processen worden verwerkt.

Indien het recht wordt gehonoreerd, dienen de persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan de betrokkene te worden aangeboden.

Wijzigingen in het privacy beleid c.q. de Informatiebrochure

De Verenigingen en de KNSA zullen deze Informatiebrochure van tijd tot tijd evalueren en, indien nodig, wijzigen of aanvullen. Niet alle wijzigingen in het privacy-beleid zullen op u van invloed zijn. Op het moment dat in deze Informatiebrochure door de Verenigingen en KNSA wijzigingen worden aangebracht die voor u relevant zijn, wordt u daarvan voorafgaand aan de wijziging vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. 

Wie is wie?

De Schutterij St. Nicolaas & St Antonius is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid St. Nicolaas & St Antonius statutair gevestigd te Gemeente Cranendonck en kantoorhoudende te 6021 PC Budel aan Laarstraat 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40235423

De KNSA is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3833 VH) Leusden aan de Landweg 235, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40119272.

Mocht u iets met uw Vereniging of de KNSA willen bespreken of vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy beleid van de Vereniging en de KNSA, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de KNSA of uw Vereniging.

De Verenigingen en de KNSA streven ernaar uw eventuele vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, onjuistheden te corrigeren en eventuele klachten die u heeft met betrekking tot het privacy beleid op te lossen. Indien u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop de Vereniging en/of de KNSA uw vraag of klacht behandelt, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.